Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Setkání pravoslavné mládeže v Olomouci

Ve dnech 18. – 20. února 2011 proběhlo v Olomouci víkendové setkání pravoslavné mládeže ČR, které se po menším útlumu zapsalo do historie pravoslavné církve v českých zemích nejen vysokou účastí mládežníků ze všech koutů naší republiky, ale také uskutečněním valného shromáždění Bratrstva pravoslavné mládeže, jehož hlavním cílem byla volba nového předsednictví a hledání perspektiv pro další chod organizace.

Shromáždění bylo zahájeno večerní bohoslužbou v katedrálním chrámu sv. Gorazda, kterou vykonal duchovní správce olomoucké církevní obce prot. Petr Novák. Chrámem se líbivě nesly duchovní písně zpívané střídavě v jazyce českém a církevně-slovanském, mnohým připomínající techniku zpěvu z klirosů.

Po závěrečném požehnání zaznělo uvítací slovo prezidenta BPM Ivo Vrobela. Mládežníci, kteří přijeli ze vzdálenějších luhů a hájů, pak uvítali zejména chutnou večeři připravenou olomouckou omladinou. O zábavu a seznamovací hry se následně postaral v prvé řadě Viktor Dutko, bez jehož asistence bychom se snad ani neseznámili. Jemu, ale i zástupcům slovenského Bratrstva vděčíme za folklorní podtext večera, který hudebním doprovodem na kytaru a harmoniku zpříjemnili Martin a Honza. Páteční večer byl ukončen společnou večerní modlitbou, po níž se všichni odebrali ke spánku ke svým hostitelům.

Druhého dne byly již v brzkých ranních hodinách mládežníky konány přípravy na archijerejskou službu a následné valné shromáždění. Chystalo se občerstvení, zkoušely se liturgické zpěvy, žehlilo se či uklízelo. O půl deváté proběhlo uvítání Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolity českých zemí a Slovenska a Jeho Vyskopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko- -brněnského, které prezident Ivo uctil ryze slovansky - chlebem a solí. Po ukončení liturgie vyjádřili oba hierarchové radost ze setkání tolika mladých lidí, jež symbolicky připodobnili ke svátku Sretenija Hospodnja (Setkání Páně se Simeonem).V průběhu bohoslužby dorazili i další mládežníci z různých částí republiky a po sečtení všech účastníků čítalo valné shromáždění (dále VS) více než 40 osob ve věkové kategorii od 15 do 35 let. VS bylo po občerstvení zahájeno modlitbou Králi nebeský. Následoval pozdrav prezidenta slovenského Bratstva Alexandra Halušky, který přečetla Viera Kiraľová. Hlavním bodem VS byla volba předsednictví na tyto funkce: viceprezident, koordinátor pro pražskou eparchii, koordinátor pro olomoucko-brněnskou eparchii a pokladník. Prezident BPM byl jednohlasně ponechán. Po přijetí nových členů Bratrstva se všem zúčastněným představili jednotliví kandidáti na výše jmenované posty. Prvním byl Viktor Dutko, který se ucházel o místo viceprezidenta a jehož devízou a předností byly zkušenosti nabyté za jeho předsednictví v ekvivalentní mládežnické organizaci na Slovensku. Na pozici koordinátora pro pražskou eparchii kandidoval otec Vít Metoděj Kout, jenž podtrhl důležitost budování místních skupin mládeže v rámci církevních obcí, a na koordinátora pro olomoucko-brněnskou eparchii aspiroval Martin Létal propagují kurzy církevních zpěvů. Za pokladníka byla dosud nezvoleným výborem navrhnuta Milada Kudelová z Brna. Členové Bratrstva tajnou volbou vyslovili důvěru všem kandidátům. Duchovníkem BPM zůstal i nadále otec Josef Libor Kratochvíla.

Metropolita Kryštof vyjádřil radost z hlasování a doporučil mládeži, aby navštěvovala poutní místa v České republice. Tajemník metropolie pro ekumenu Ondřej Chrást zakončil první část VS výčtem citátů ze Svatého Písma, jimiž uvedl svůj proslov o nadcházejícím sčítání lidu v ČR, ve kterém by měla svou osvětovou činností sehrát důležitou roli právě pravoslavná mládež. Posléze se rozvinula diskuse o aktivitách, představách, náplni a propagaci Bratrstva pravoslavné mládeže, která byla naštěstí pro vyhladovělé diskutéry ukončena vydatným obědem. Ti, posilnění chutnými pelmeněmi, pak podnikli procházku po olomouckých památkách. Pro mnohé návštěvníky byl již sobotní podvečer časem společného loučení. Olomoucká omladina však pokračovala až do odpoledne následujícího dne, ale už bez břemene náročné role hostitele, které se zhostila bravurně, a bez pocitu radosti z nadcházejícího pracovního dne.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala pořadatelům za skvělou přípravu a organizaci, vladykům za jejich podporu a modlitby, všem zúčastněným za jejich obětavost a invenci a novému výboru popřála hodně Boží pomoci na mnohá a blahá léta!

zdroj: Tatiana Fejsaková
25. august 2009

Untitled Document