Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Pred Roždestvom Christovým.
O narodení nášho Spasiteľa Isusa Christa a o statočnom prekonávaní námahy v našom asketickom živote
40 . poučenie prepodobného Feodora (Teodora) Studitu (+ 826)

Otcovia, bratia! Hľa, celému svetu sa priblížilo Božie zjavenie a deň radosti je pred dverami. Veľká radosť pre svet, akej ešte nebolo od začiatku sveta, lebo prišiel k nám Boží Syn. Nie ako v dávnych časoch, keď sa našim otcom zjavil v znameniach a predobrazoch, ale ako predpovedali proroci, prišiel cez narodenie z Panny a zjavil sa nám osobne. Vo všetkých pokoleniach nie je nič vyššie a spasiteľnejšie ako toto tajomstvo; nič zázračnejšie zo všetkých zázrakov, ktoré Boh urobil od stvorenia sveta. Preto anjeli radostne zvestovali o tomto tajomstve, nebeská hviezda ohlásila na zemi Nebeského Kráľa, preto aj pastieri sa ponáhľali, aby uvideli radostne zvestované Dieťa, aj mágovia sa mu poklonili s kráľovskými darmi, aj anjeli spievali, že Oslavovaný na výsostiach sa zjavil s pokojom na zemi. Aj apoštol svedčí o Ňom hovoriac: On je náš pokoj, zjednocujúci anjelov a ľudí, dva stavy v jeden, krížom nastolil pokoj, (sám) Sebou usmrtil nepriateľstvo (Ef 2, 14 a nasl.). Želali si to vidieť proroci a spravodliví, ale nevideli, videli len vierou. A my sme videli a naše ruky sa dotýkali, ako je napísané o Slove života a život sa nám zjavil (1 Jn, 1, 1-2) a my sme prijali synovstvo. Čím odplatíme Hospodinovi za všetko čo nám dáva? Na čo o niekoľko rokov odpovedal svätý Dávid tak: Prijmem čašu spásy a meno Hospodinovo privolám (Ž 115, 3-4).
A tak sa budeme, bratia, radovať, že aj my sme mohli odplatiť Hospodinovi za všetko čo nám dáva. Aká je to odplata? Mníšsky život, ktorý sme si zamilovali a sľuby, ktoré sme vyznali, čo je aj zjavné mučeníctvo. Chválime sa teda nádejou na Božiu slávu. Toto sviatkovanie nebude u nás jeden deň, ale počas celého života. Tí, ktorí sú v náručí telesných vášní nemôžu sviatkovať (oslavovať), hoci si myslia, že sviatkujú. Nemajú slobodu, stali sa otrokmi vášní a predanými pod hriech. Každý, kto pácha hriech je otrok hriechu. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn (Jn 8, 34-35). A tak, ako sme sa mohli nazvať Božími synmi podľa blahodate, tak navždy ostaneme v dome Otca – nášho Boha, pokiaľ pri dobrom začiatku budeme tvrdo stáť až do konca. Takým spôsobom, posilňovaní Svätým Duchom, sa budeme ešte viac namáhať v našom asketickom živote. Jeden druhého budeme povzbudzovať k dokonalej láske a k dobrým skutkom, k poslušnosti, pokore, krotkosti a ku každému dobru, ktoré nám prospieva. Nebuďme nedbanliví v úsilí, ale posilňujme sa ešte viac a viac. Tým viac, čím bližšie vidíme prichádzajúci deň; lebo sa blíži veľký a svetlý deň Hospodinov, v ktorý sa zjaví Sudca celého sveta a zjaví sa vo veľkej sláve, v ktorej sa zjavil apoštolom v čase Svojho Božského preobrazenia. Všetko Svoje stvorenie privedie na súd a každému dá podľa jeho skutkov. Kiežby sme aj my so všetkými svätými uvideli nášho Vládcu – Isusa Christa, nášho Boha. Kiežby na nás pozrel svojou svetlou tvárou a prijal nás do nebeského kráľovstva pre Svoju blahodať a ľudomilnosť; lebo Jemu patrí sláva, česť a poklona spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždy až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/40.html
Upravil: Redakčná rada internetového portálu Bratstva (RRIP) 
Online 7