Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

58. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na stredu týždňa, počas ktorého sa klaniame krížu
O tom, že naša terajšia Pascha je predobrazom a podobou budúcej, večnej Paschy a trpezlivosti


Otcovia, bratia! Hľa, s Božou pomocou sme dosiahli polovicu svätej Štyridsiatnice. Duša každého kresťana sa raduje, pretože sa blíži svätá Pascha a môže si v nej oddýchnuť od veľkej námahy a podvihov pôsta. Prečo som to teraz povedal? Preto, lebo aj náš terajší, dočasný život sa podobá svätej Štyridsiatnici. Slúži ako príprava k večnej pasche. Hoci terajšia pascha je veľká a dôstojná, avšak podľa učenia svätých Otcov je predobrazom niečoho iného – nebeskej paschy. Lebo terajšia pascha býva jeden deň, prichádza a odchádza. Tamtá je však večná a nekonečná. Tu sú sviatky a oslavy zmiešané s pokušeniami a svetským žiaľom, no v budúcej pasche nebude žiadneho žiaľu, žiadnej bolesti alebo starosti. To všetko bude radosť a večná veselosť. Tam bude neprestajné najradostnejšie spievanie žalmov a hlasný spev sviatkujúcich. Tam bude bohatý stôl, naplnený večnými blahami. Tam bude nový nápoj, o ktorom povedal na Tajomnej večeri Christos svojim apoštolom: „Hovorím vám, že oddnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve môjho Otca“ (Mt 26, 29). O tom kráľovskom nasýtení sa večnými blahami povedal Christos svojim učeníkom, keď sa chcel vzniesť na nebesá: idem vám pripraviť miesto a pokoj; a opäť prídem a vezmem vás k Sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som Ja (Jn 14, 2 a nasl.). A ešte hovorí: v ten deň spoznáte, že Ja som vo svojom Otcovi, vy ste vo Mne a Ja vo vás (Jn 14, 20). A ďalej hovorí: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si Mi dal, boli so Mnou tam, kde som Ja; aby videli Moju slávu, ktorú si Mi dal, pretože si Ma veľmi ľúbil ešte pred stvorením sveta (Jn 17, 24), t. z. ešte pred tým, ako si stvoril svet. Tieto slová povedal Christos nielen o apoštoloch, ale o všetkých kresťanoch. Počúvaj, čo hovorí vyššie: neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí uveria vo Mňa skrze ich slovo (Jn 14, 20), t. z.: neprosím, Otče, iba za Mojich učeníkov, ale za všetkých, ktorí cez ich učenie uveria vo Mňa. Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo Mne a Ja som v Tebe. Môže byť niečo viac radostnejšie ako tieto lásku ukazujúce slová Hospodina nášho Isusa Christa? Akú duševnú tvrdosť neobmäkčia? Aké srdce nedojmú? Mne sa zdá, že nielen ľudské srdce a dušu, ale aj samotnú prirodzenosť kameňov môžu tieto Christove slová priviesť k dojatiu a slzám.
Pamätajúc na to aj všetci svätí, ktorí potešiac Boha, pretrpeli to, čo pretrpeli. Prijímali žiaľ ako radosť, utláčanie ako potešenie, mučeníctvo ako pôžitok, pôst a strádanie ako pokoj, smrť ako život. Preto aj my, bratia, smerujúc k želaniu večného kráľovstva a očakávajúc tú nebeskú paschu, napodobňujme podľa možností život predošlých svätých Otcov. Mužne znášajme námahu a pokušenia dnešnej doby, nežiaľme príliš a nebuďme nedbanliví. No ešte s väčšou horlivosťou sa povzbudzujme ku konaniu dobrých skutkov a Božích prikázaní. Buďme neustále starostliví a bdelí, pretože prefíkaný had, t. j. diabol, všeličo vymýšľa, aby otrávil naše duše. Javí sa ako anjel svetla, všetko prekrúca a ukazuje inakšie ako to je v skutočnosti: tmu ukazuje ako svetlo a horké ako sladké. Tak oklamal aj nášho praotca Adama. Ukázal mu plod neposlušnosti ako krásny a vytúžený. Takto ho oklamal. Adam zakúsil smrteľný a horký plod a bol vyhnaný z raja. Poznajúc teraz mrzkosť a klam jeho skutkov, buďme veľmi ostražití a pozorní. Keď nám bude hriech a neposlušnosť ukazovať ako dobré, tak obracajme vtedy naše duševné a telesné oči k Bohu. Chráňme sa, aby nás prefíkaný a zákerný diabol nevyhnal z raja, t. j. od Božích prikázaní. Aký je to plod neposlušnoti, ktorý sa zdá byť prekrásny a vytúžený? Je to zlá telesná žiadostivosť, zlá telesná vášeň a tie samotné vášne, od ktorých sa, bratia, vzdiaľujme, aby sme sa tu oslobodili od sietí nepriateľa a aby sme sa tam nasýtili večnej paschy. Spolu so všetkými svätými pri Isusovi Christovi, našom Pánovi, Ktorému patrí sláva a moc spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/58.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document