Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

51. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na piatok druhého týždňa Veľkého pôstu
O jednomyseľnosti, láske a o tom, aby sme statočne zvládali námahu, ktorú vyžadujú cnosti a takto dosiahli Nebeské kráľovstvo.


Otcovia, bratia! Radujem sa, ja maličký, vidiac Váš pokojný stav a prospievanie. Najmä v jednomyseľnosti a láske, ktorú medzi sebou máte a tiež kvôli trpezlivosti, s akou prežívate obdobie pôstu. Robíte tak kvôli spáse Vašich duší a kvôli blahej nádeji na večný život. Pretože zo všetkých cností nie je nič viac, ako pokoj a jednomyseľnosť medzi spoločenstvom bratov. Toto je plod zdržanlivosti. Kde sa ukáže a objaví zdržanlivosť, tam každý druh zla mizne. Tak aj medzi Vami zmizol neporiadok, nečinnosť, odvrávanie, klebety, neposlušnosť, pýcha a každé iné zlo. Tým z Vás, bratia, ktorí ste poctiví a dôkladní, nech bude známe, že nielen sebe prinášate úžitok, ale aj druhým bratom, ktorých dobrým príkladom povzbudzujete k dobru. Za to dostanete od Boha veľkú odplatu. A tí, ktorí pohoršujú, zapríčiňujú či najtvrdšie muky za to, že sú zlým príkladom. Tí, ktorí slovom a skutkom povzbudzujú bratov k božským cnostiam, sú Božími druhmi, priateľmi anjelov a dedičmi požehnania. Ó, kiežby ste sa vždy nachádzali v takomto chvályhodnom stave a prebývaní. A tak, nech nikdy neprestáva a neslabne Božia láska v nás, pretože Christos hovorí: „Budeš milovať Hospodina, Boha tvojho, z celej svojej duši, z celého svojho srdca a celou svojou mysľou.“ (Lk 10, 27) Keď takto niekto ľúbi Boha, ten sa nikdy nenasýti Jeho lásky. Neunavuje sa, nie je lenivý, no ešte viac prikladá horlivosť k horlivosti, usilovnosťou v sebe zapaľuje plameň usilovnosti, buduje a necháva rásť vo svojom srdci cnosti. Prospieva, prichádza od sily k duchovnej sile a to neustále a vždy.
Či nevidíte, ako sa svetskí ľudia dňom i nocou namáhajú kvôli dočasným veciam a takto sú vystavení rôznemu strádaniu? Či nevidíte, že tu, pred nami, stavitelia lode pracujú každým dňom, namáhajú sa a nemajú pokoj? Prečo je to tak a aká je príčina toho? Je to kvôli tomu, aby získali nejaké prostriedky na zaopatrenie seba a svojich domácich. A či my; kvôli získaniu večného bohatstva, nebeského kráľovstva, kvôli potešeniu sa večnou blaženosťou, kvôli zbaveniu sa nekonečného a večného mučenia; neprinesieme námahu a strádanie so všetkou radosťou a úsilím? Áno, bratia. Naozaj, keď príde čas, tak za lásku a meno Christa prelejeme aj samotnú našu krv. Tak Vás prosím, stojme statočne, radujme sa s nádejou, ťažkosti pretrpme. Pretrvávajúc v modlitbe, spievaní duchovných piesní a čítaní. Aby sa pomocou toho všetkého naša myseľ sústredila v Bohu a v sebe. Aby tak bola zbavená neužitočných myšlienok, ktoré sú príčinou každého zlého diela. Avšak, dôkladnosť a práca, od tohto ochraňujú našu myseľ.
Nadovšetko sa starajme o poslušnosť. Nech si každý plní bez reptania a s Božou bázňou svoju službu. Nech sa naše diela konajú dôstojne, bez zmätkov a zbožne. Zamilujme si spokojnosť nášho brata, majme úsilie ku všetkému užitočnému a k tomu, čo napomáha spáse našich duší. Okrem toho, modlime sa ešte za svojich bratov, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach a vykonávajú svoju službu, aby ich Boh ochránil. Kvôli nim sa trápim a trpím bôľ, pretože nevidím, ako žijú. Pomodlite sa aj za moju maličkosť, aby mojim ústam bolo dané slovo úžitku. Aby som žil pravý a pravoslávny život a aby sa pomocou Vašej lásky aj mne najmenšiemu, dostalo spáse duši pri našom Pánovi, Isusovi Christovi, Ktorému patrí sláva a moc, spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, navždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/51.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document