Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

44. poučenie prepodobného Feodora Studitu.
V stredu syropustného týždňa.
O tom, že sme povinní mať na pamäti Božie dobrodenia a usilovať sa Mu vždy ulahodiť.


Otcovia, bratia! Hľa, prostredníctvom Božej blahodate a Jeho ľudomilnosti sme sa stali dôstojnými dožiť sa aj tento rok tých dní, ktoré slúžia ako preddverie svätej Štyridsiatnice. Aj preto sme povinní zanechať každú lenivosť a nedbanlivosť a s veľkou horlivosťou sa pustiť do askézy za našu spásu. Už dosť bolo času, ktorý sme prežili v lenivosti a vyhovení svojmu telu; už dosť bolo dní, ktoré sme prežili neužitočne, v telesnej nedbalosti a keď sme neprinášali plody božských cností. V krajnej miere teraz obnovme chrám našej duše, predstavujúc si, akú lásku a nesmiernu trpezlivosť má k nám ľudomilný Hospodin. Spomeňme si na nespočetné dary a dobrodenia, ktoré tvoril a tvorí pre nás každý deň. Aký ľudský rozum alebo jazyk môže dôstojne vypovedať Božie dobrodenia a dary? Žiaden.
Pozrite, milovaní bratia, a uviďte duchovným zrakom, t. j. vašim rozumom, a spoznajte veľkú lásku, ktorú má Boh k nám a veľkú česť, ktorou poctil ľudský rod. Lebo pred tým, ako stvoril človeka, stvoril svet a skrášlil ho takými nevysloviteľnými krásami pre jeho potešenie a slúženie mu (človeku). A po tom všetkom stvoril aj samotného človeka a ustanovil ho kráľom, aby panoval nad všetkým dobytkom, zemnými, morskými a nebeskými zvieratami, tak ako Ho oslavuje prorok: „všetko si pokoril pod jeho nohy“ (Ž 8,7), akoby tým hovoril: všetko stvorenie a každého tvora si Ty, ľudomilný Vládca, pokoril pod moc človeka. Stvoril nás podľa svojho obrazu a podľa svojej podoby, a dal nám prirodzený rozum rozoznať dobro od zla. A my ako nevďační a nerozumní sme prestúpili Jeho sväté prikázania a vzdialili sa od Neho. A On opäť, ako milosrdný, nás prišiel získať naspäť, no nielen to, On za nás pretrpel hanobnú a nespravodlivú smrť. Svojou drahocennou Krvou nás vykúpil z diablovho otroctva a večných múk. Pozdvihol nás na nebo, v predošlú otčinu, t. j. v Kráľovstvo Nebeské – tam, kde aj Sám prebýva. Ó, akú veľkú blahodať nám daroval! Daroval nám aj svätý krst, oslobodzujúci nás od každého hriechu, ba ešte viac: kto ho (krst) však poškvrní, tak nám dal opäť pokánie a spoveď, ktorými náš krst očistíme a osvietime a bude taký ako predtým. Nakoniec, za zachovanie Jeho prikázaní, pripravil pre nás večnú blaženosť, nevysloviteľnú radosť a tie blahá, ktoré po výpovedi Apoštola, ľudské oko nevidelo, ucho nepočulo a rozum nepomyslel na to, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú (1 Kor 2, 9). Ó, akej blaženosti sa stal človek dôstojný prostredníctvom Christa! Mimo toho všetkého, porozmýšľajme ešte, koľko krát sme duševne a telesne strádali, no od toho všetkého nás zachránil Sám Hospodin. Koľko krát sme počúvli zlých démonov a vypĺňali vôľu ich otca – diabla, no Božiu vôľu sme prestupovali. Ale On nás opäť nenechal na výsmech démonom, no zachránil nás od nich, vyživujúc a udržujúc náš život. Mimoriadne trpezlivo očakáva, deň za dňom, naše pokánie a obrátenie sa k Nemu. A čo najviac zo všetkého, On do nás vložil túžbu po mníšskom živote a lásku k askéze. Podnietil naše srdce, aby nenávidelo tento svet a jeho rozkoše, aby zanechalo vlasť, súrodencov, druhov a urobil nás dôstojnými prísť do svätej družiny tohto dobrého bratstva. Predstavme si, že my sme neurobili nič dobré pred Bohom, ba ešte sme padli do nespočetného množstva hriechov; no On nás aj tak ľúbi a chráni od každého zla. Ak sa chceme z celého srdca pokajať a ponamáhať v asketickom živote, dáva nám toľko bláh a duchovných darov a tak nás posilňuje a pomáha nám na tejto púti. Takto, bratia, budeme stále, dňom aj nocou, rozmýšľať o Božích daroch, dobrodeniach a s prorokom Dávidom budeme neprestajne volať, hovoriac: čo dáme Hospodinovi za všetko, čo nám dáva (Ž 115, 3)? A ako hovorí druhý prorok: Hospodine môj, kto som ja? A aký je dom môjho otca, akože si si ma zamiloval? Ak budeme o tom rozmýšľať, tak sa v nás rozhorí láska k nášmu Stvoriteľovi a my sa prinútime vypĺňať Jeho sväté prikázania, aby sme nezarmútili nášho dobrodinca Boha. Vtedy nám aj On dá ešte viac svojej blahodate a pomoc potešiť Ho až do konca, pre oslávenie a uctievanie Jeho svätého Mena. Lebo Jemu patrí všetka sláva, česť aj poklona, na veky. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/44.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document